ข้อตกลงการใช้บริการของอาโตมี่ (ประเทศไทย)

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลง”) ให้ครบถ้วนก่อนตกลงเข้าใช้บริการ การที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและบริการของอาโตมี่ ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ และได้เข้าทำข้อตกลงนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดพิมพ์หรือทำสำเนาข้อตกลงนี้ไว้เพื่อเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับตัวท่านเอง


1. คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ 

 • ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่าน (“ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ลูกค้า”) และบริษัท อาโตมี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจในนามอาโตมี่ (“เรา” “ของเรา” หรือ “อาโตมี่”) (เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และเรียกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่า คู่สัญญา ) ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์อาโตมี่ รวมถึงโดเมนย่อยใดๆ (subdomains) ของเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีการให้บริการของอาโตมี่ อาทิ แอพพลิเคชั่นของเราบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (tablet) และอุปกรณ์สื่อสารประเภทอื่นๆ (smart device) และช่องทางการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (application program interfaces) (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) และการให้บริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มในลักษณะตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.ก.


2. บริการของอาโตมี่ ( Atome Services )

 • ก. เราให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านในการชำระค่าสินค้าและ/บริการ (“บริการของผู้ค้า”) ของผู้ค้าปลีก ผู้ค้า ร้านค้าออนไลน์ หรือเจ้าของเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมการให้บริการบนแพลตฟอร์ม (“ผู้ค้า”) โดยไม่มีดอกเบี้ย (“แผนการชำระเงิน”) ทั้งนี้ การให้บริการบนแพลตฟอร์มซึ่งอำนวยความสะดวกในแผนการชำระเงินจะถูกเรียกว่า “บริการของอาโตมี่
 • ข. ท่านตกลงและรับทราบว่าผู้ค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในบริการของผู้ค้าทั้งหมด และการซื้อบริการของผู้ค้านั้นเป็นสัญญาระหว่างตัวท่านเองและผู้ค้า อาโตมี่ไม่มีส่วนร่วมต่อการรับประกันใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการขายบริการของผู้ค้า (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการรับประกันโดยปริยายต่อสภาพอันเหมาะสมต่อประโยชน์ในการใช้งาน  ความสมประโยชน์ตามจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ อนึ่ง ผู้ค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความรับผิดและหน้าที่ใดๆ อันเกิดจากและเกิดระหว่างการให้บริการของผู้ค้า ค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ค้าสำหรับการใช้บริการอาโตมี่ (หากมี) ไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งอาโตมี่เรียกเก็บหรือมีเจตนาจะเรียกเก็บจากลูกค้าไม่ว่าในทางใดๆ
 • ค. เนื่องจากลักษณะโดยสภาพของอินเตอร์เน็ต อาโตมี่จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าแพลตฟอร์มจะสามารถใช้งานและเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น อาโตมี่อาจจำกัดการใช้งานของแพลตฟอร์มหรือบางส่วนหรือบางรูปแบบการใช้งาน (feature) ของแพลตฟอร์มในกรณีมีความจำเป็นด้านขีดจำกัดของความสามารถ ความปลอดภัย หรือความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือเพื่อดำเนินมาตรการบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและดียิ่งขึ้น อาโตมี่อาจปรับปรุง เสริมประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ อาโตมี่จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านไม่ว่าในทางใดสำหรับความไม่ต่อเนื่องในการใช้บริการของอาโตมี่ระหว่างช่วงบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบดังกล่าว


3. คุณสมบัติ การสร้างบัญชี การยืนยันสมาชิก

 • คุณสมบัติ

ก. ท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เพื่อที่จะใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของอาโตมี่:

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุอย่างน้อยยี่สิบ  (20 ) ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้มีความสามารถที่มีสิทธิและอำนาจที่จะทำข้อตกลงนี้ และสามารถใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้

2. มีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. มีอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานและตรวจสอบได้

4. ให้ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ถูกต้อง

5. เป็นผู้ได้รับอนุญาตโดยชอบให้ถือบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่อาโตมี่อาจรับชำระในแต่ละครั้ง (“วิธีการชำระเงิน”) เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นข้อสงสัยในวิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงินจะไม่รวมถึง บัตรเดบิตเติมเงิน ( prepaid debit card) บัตรเดบิตเสมือนจริง ( virtual debit card) หรือเลขบัญชีเสมือนจริง ( virtual account numbers ) บัตรกำนัลแทนเงินสด ( gift cards ) หรือบัตรเข้าถึง ( access card ) ประเภทอื่น และ

6. สร้างบัญชีตามที่ระบุไว้ในข้อ บัญชี


ข. เมื่อท่านสร้างบัญชี ท่านได้ให้คำรับรองและรับประกันว่าท่านมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดในข้อ  3.ก.

 • บัญชี
  1. ท่านต้องสร้างและลงทะเบียนบัญชีที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านบนแพลตฟอร์ม (“บัญชี”) โดยการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่อาโตมี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างบัญชีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ต้องการของท่าน (นิยามไว้ในข้อ 4.1)
  2. แม้ว่าท่านจะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.ก ด้านบนและให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.ข ด้านบนอย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม เราขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ท่านสร้างบัญชี ในกรณีที่มีการปฏิเสธเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของอาโตมี่ได้
  3. เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เรามาเพื่อการบริการของอาโตมี่ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตามที่ปรากฏใน atometh.com/privacy-policy.
  4. ท่านสามารถมีบัญชีอาโตมี่แค่เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชีของท่านเป็นบัญชีส่วนตัวของท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนหรือขายต่อให้กับบุคคลอื่น
  5. ในการใช้งานบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่าจะ
   1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนโดยไม่ชักช้าตามที่อาโตมี่ร้องขอเป็นคราวๆ ไป และจะแจ้งเราโดยเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือค่าธรรมเนียมซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ได้
   2. รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่าน หากท่านพบว่ารหัสผ่านของท่านถูกล่วงละเมิดหรือเกิดการละเมิดความปลอดภัย ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบ ท่านจะต้องรับผิดชอบการซื้อใดๆ ซึ่งดำเนินการผ่านบัญชีของท่านที่เกิดขึ้น
   3. รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงต่อการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที ในกรณีที่ท่านไม่แจ้งให้เราทราบ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการซื้อใดๆ ซึ่งดำเนินการผ่านบัญชีของท่าน
   4. แจ้งให้เราทราบโดยทันทีถึงการฉ้อโกงเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้ระบุไว้ต้องการ (ตามข้อ 4.1.b) ที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น และอนุญาตให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ให้บริการรับชำระเงินรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในลดจำนวนธุรกรรมการฉ้อโกงในอนาคต
   5. รับรองว่าท่านใช้บัญชีของท่านอย่างมีความรับผิดชอบและชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องไม่ใช้บัญชีของท่านเพื่อบิดเบือนตัวตนของท่าน เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการซึ่งผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสภาพ หรือในทางอันขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเบิกใช้เงินสดล่วงหน้า และ
   6. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานของเราตามที่ได้รับแจ้งจากเราเป็นคราวๆ ไป


 • การพิสูจน์ยืนยันและการตรวจสอบอื่นๆ

ท่านอนุญาตให้เราดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงสอบถามข้อมูลอันจำเป็นใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่นเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระเงินของท่านภายใต้แผนการชำระเงิน และตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด นอกจากนี้ ท่านตกลงและอนุญาตให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ค้า บริษัทในเครือของเรา และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งอาจเกี่ยวข้องและ/หรือจำเป็นต่อการให้บริการของอาโตมี่


4. รายละเอียดการชำระเงิน

 • วิธีการชำระเงิน

1.เพื่อให้การเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะต้อง :

a. ระบุวิธีการชำระเงินสำหรับบัญชีของท่านด้วยการให้ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินดังกล่าว

b. ระบุวิธีการชำระเงินที่ต้องการ (“วิธีการชำระเงินที่ต้องการ”) ซึ่งหมายถึง (1) วิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือก ในกรณีที่ท่านระบุวิธีการชำระเงินไว้มากกว่าหนึ่งวิธี หรือ (2) วิธีการชำระเงิน ในกรณีที่ท่านเลือกวิธีการชำระเงินไว้เพียงหนึ่งวิธี และ

c. ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งว่าท่านอนุญาตและสั่งให้เราเริ่มดำเนินการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือธุรกรรมการชำระเงินอื่นๆ จากวิธีการชำระเงินที่ต้องการ กับการซื้อซึ่งดำเนินการผ่านบัญชีของท่าน

2. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านมีหน้าที่ในการรับรองว่าท่านมีเงินหรือวงเงินทุนอยู่เพียงพอสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการชำระเงินเป็นบริการจากบุคคลภายนอก อาโตมี่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อการชำระเงินดังกล่าว ท่านตกลงว่าจะผูกพันตามกฎใดๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าวและรับผิดชอบซึ่งค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งเรียกเก็บโดยบุคคลภายนอกนั้น


5. คำสั่งซื้อ

 • เมื่อท่านเลือกแผนการชำระเงินให้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับบริการของผู้ค้า ให้ถือว่าท่านขอกู้ยืมเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของบริการของผู้ค้านั้นภายใต้ข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินตามที่ปรากฏใน atometh.com/loanagreement (“คำสั่งซื้อ”) คำสั่งซื้อจะอยู่ภายใต้การอนุมัติของผู้ค้าและอาโตมี่ ทั้งนี้ เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะให้ท่านใช้แผนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อรายการใดรายการหนึ่ง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งได้รับอนุมัติก่อนที่บริการของผู้ค้าจะถูกจัดส่งหรือจัดหามาด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการสั่งซื้อของท่าน หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง ความเสี่ยงทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการไม่ชำระเงิน
 • การใช้แผนการชำระเงินอาจไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อทั้งหมดของบริการของผู้ค้าทุกรายและเราอาจใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดจำนวนการซื้อขั้นต่ำหรือขั้นสูงสุดที่จะสามารถใช้แผนการชำระเงินได้
 • หากคำสั่งซื้อของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเช่นนั้นผ่านทางแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ แพลตฟอร์มจะแจ้งให้ท่านทราบถึง (ก) จำนวนคำสั่งซื้อรวมของท่าน (ข) ตารางกำหนดการชำระเงิน (“ตารางกำหนดการชำระเงิน”) ซึ่งแสดงจำนวนเงินและวันครบกำหนดชำระเงินสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการ (“การชำระเงินตามกำหนด”) และ (ค) จะแสดงวิธีการชำระเงินที่ต้องการของท่าน (“วิธีการชำระเงินที่ต้องการ”)ทั้งนี้ ท่านจะต้องยืนยันว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อมูลเหล่านี้แล้ว (“การยืนยันตารางกำหนดการชำระเงิน”) ข้อมูลเหล่านี้สามารถหาดูได้ในบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มเช่นกัน ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงิน ตารางกำหนดการชำระเงิน และการยืนยันตารางกำหนดการชำระเงินของท่านสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้ถูกรวมไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว
 • ท่านตกลงจะชำระและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับจำนวนเต็มของการชำระเงินตามกำหนด การชำระเงินตามกำหนดแต่ละรายการจะถูกเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินที่ต้องการของท่าน ณ วันกำหนดชำระเงินตามที่ระบุไว้ในตารางกำหนดการชำระเงินของท่าน หากท่านไม่ชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ (รวมถึงหากวิธีการชำระเงินถูกปฏิเสธ) หรือหากการชำระเงินนั้นดำเนินการไม่สำเร็จภายในวันกำหนดชำระเงินนั้น ท่านจะถูกระงับการใช้แพลตฟอร์มในทันที บัญชีของท่านอาจถูกปิดการใช้งาน และท่านจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยล่าช้าและ/หรือค่าปรับ โปรดพิจารณาข้อกำหนดของสัญญากู้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ท่านอาจต้องชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแก่ผู้ออกบัตรของท่าน ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ดำเนินการการชำระเงิน และ/หรือสถาบันการเงินอื่นใดซึ่งให้บริการวิธีการชำระเงิน โปรดคำนึงว่าการชำระเงินล่าช้าหรือการปฏิเสธการชำระเงินอาจเกิดขึ้นเพราะท่านไม่ได้ทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและวิธีการชำระเงินที่ต้องการของท่าน

6. ข้อผิดพลาดและการคืนเงิน

 • หากท่านประสงค์ที่จะทำคำสั่งซื้อ ณ ร้านค้าของผู้ค้า ท่านจะต้องระบุราคาซื้อที่ถูกต้องของคำสั่งซื้อนั้นโดยใช้แพลตฟอร์มอาโตมี่ (รวมถึง ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของสินค้าและบริการ) เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายประการใดซึ่งอาจเกิดกับท่านจากการที่ท่านไม่ได้ใส่ราคาซื้อที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด ท่านสามารถขอคืนเงินจากผู้ค้าที่เกี่ยวข้องได้ทันทีสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้สั่งไป ทั้งนี้ เราอาจดำเนินการ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา) คืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่านและอนุญาตให้ท่านดำเนินการสั่งซื้อใหม่ได้
 • หากท่านประสงค์จะขอคืนหรือยกเลิกบริการของผู้ค้าที่ซื้อโดยแผนการชำระเงินและ/หรือขอคืนเงิน คืน หรือแลกเปลี่ยนตามที่ยอมรับหรืออนุญาตโดยกฎหมาย การคืนเงิน คืน หรือแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม ( 1 ) การดำเนินการและขั้นตอนการคืนเงินของผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง และ ( 2 ) การตรวจสอบของเราเกี่ยวกับการคืนเงิน คืนและแลกเปลี่ยนนั้น ทั้งนี้ จนกว่าการคืน ยกเลิก หรือคืนเงินจะถูกดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ท่านยังคงต้องรับผิดต่อการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับบริการของผู้ค้า โดยการชำระเงินตามกำหนดทั้งหมดจะถูกดำเนินการต่อไปตามวันที่ซึ่งระบุไว้ในตารางกำหนดการชำระเงินของท่าน
 • เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาคืนเงิน จำนวนเงินที่เราตกลงคืนให้แก่ท่าน (“จำนวนเงินที่คืน”) จะถูกคืนให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ภายใต้ดุลยพินิจของอาโตมี่แต่เพียงผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวน ลักษณะ และคำสั่งซื้อที่จำนวนเงินที่คืนจะนำไปใช้ด้วย โดยจะนำจำนวนเงินที่คืนมาหักลบกับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในอนาคตครั้งถัดไป และการชำระเงินตามกำหนดครั้งถัดไปหลังจากนั้นจนกว่าหน้าที่ในการชำระเงินที่เหลือทั้งหมดของท่านจะหมดสิ้นไปเท่าที่จะสามารถทำได้ตามแต่จำนวนเงินที่คืนมา หากจำนวนเงินที่คืนมีมากกว่าจำนวนรวมของเงินที่ต้องชำระสำหรับการชำระเงินตามกำหนดครั้งถัดๆ ไป อาโตมี่จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวผ่านวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อบริการของผู้ค้านั้น
 • แม้ว่าเราจะดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่เวลาที่จะได้รับจำนวนเงินที่คืนนั้นอาจแตกต่างกันไปตามวิธีการชำระเงินและระบบการชำระเงินที่ใช้ ( เช่น ผู้ดำเนินการชำระเงินออนไลน์ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และอื่นๆ ) กฎ และวิธีปฏิบัติ โดยท่านรับทราบและตกลงว่าจำนวนเงินใดๆ ที่จะต้องคืนไปยังวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการคืนเงินใดๆ ต่อท่าน


7. การระงับบัญชี  

 • คุณสมบัติของท่านในการที่จะใช้บริการของอาโตมี่จะถูกประเมินและพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการของอาโตมี่หรือบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายประการใดซึ่งอาจเกิดแก่ท่านจากการที่บัญชีของท่านถูกระงับหรือถูกปิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ความเสียหายนั้นให้รวมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน จากการแจ้งยอดสินค้า/บริการผิดพลาด หรือความล่าช้าใดๆ ในวันที่บัญชีของท่านมีการหักบัญชีหรือเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการชำระเงินของท่าน


8. การยกเลิกบัญชี  

 • ท่านอาจขอให้มีการปิดบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้โดยติดต่อเราที่  [email protected] . คำขอของท่านอาจใช้ระยะเวลาถึง สามสิบ (30) วันปฏิทินในการดำเนินการ
 • คำขอให้ปิดบัญชีของท่านจะถูกปฏิเสธ หากว่า :
  1. จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระใดๆ ยังไม่ได้รับการชำระ โดยเราอาจจำกัดความสามารถในการใช้บัญชีของท่านได้
  2. ท่านถูกสอบสวนเกี่ยวกับหรือโดยมีสาเหตุจากการใช้บริการของอาโตมี่หรือแผนการชำระเงินของท่าน หรือ
  3. มีข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับไประหว่างท่าน เรา หรือผู้ค้ารายใด
 • แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านจะถูกปิดแล้ว ท่านยังคงต้องรับผิดต่อหน้าที่ใดๆ เกี่ยวกับบัญชีของท่าน อาโตมี่จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา : ( ตามที่ปรากฏใน atometh.com/privacy-policy ) และกฎหมาย กฎ หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใดๆ

 

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในหรือเปิดเผยผ่านบริการของอาโตมี่ เช่น ข้อความ กราฟฟิก เครื่องหมาย โลโก้ ปุ่มกด รูปภาพ ข้อมูลดิจิทัลที่ดาวน์โหลดมา กองข้อมูล และซอฟท์แวร์ ถูกปกป้องด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งอาโตมี่หรือบริษัทในเครือของอาโตมี่เป็นเจ้าของ ห้ามไม่ให้ท่านทำซ้ำ เผยแพร่ ใช้ หรือตีพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของอาโตมี่โดยเด็ดขาด เว้นแต่ข้อกำหนดนี้จะอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้
  การใช้บริการของอาโตมี่ไม่ถือเป็นการให้กรรมสิทธิ์แก่ท่านในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของเนื้อหา เอกสาร หรือ
  ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเข้าถึง ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนบริการของอาโตมี่ไม่ถือเป็นการสละสิทธิที่มีในข้อมูลและเนื้อหานั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย การใช้คำว่า ซอฟท์แวร์ ในที่นี้ให้รวมถึงองค์ประกอบ การดำเนินงาน และรูปแบบทั้งหมดของซอฟท์แวร์นั้นด้วย

 

10. การรับทราบเครื่องหมายการค้า

 • เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ( เครื่องหมายการค้า ) ซึ่งใช้และจัดแสดงบนบริการของอาโตมี่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนแล้วและยังไม่จดทะเบียนของอาโตมี่และ/หรือผู้ค้าแต่ละรายซึ่งให้บริการของผู้ค้าบนแพลตฟอร์ม ไม่มีสิ่งใดในบริการของอาโตมี่ที่จะสามารถตีความไม่ว่าโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของอาโตมี่ ซึ่งจัดแสดงบนบริการของอาโตมี่ และห้ามไม่ให้ใช้ชื่อ “APaylater และ “Atome และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ในประการใดๆ ก็ตาม รวมถึงการโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเปิดเผยในบริการของอาโตมี่โดยไม่รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาโตมี่ก่อน


11. การติดต่อสื่อสาร

 • คำบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารอื่นทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษและจะต้องส่งไปยัง :
  1. ส่งให้แก่ท่านด้วยอีเมล์ซึ่งท่านให้ไว้กับเรา หรือส่งให้แก่เราที่ [email protected] หรือ
  2. ส่งเป็นข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งท่านให้ไว้กับเรา
 • ให้ถือว่าอีเมลและข้อความทั้งหมดเป็นอันได้รับแล้วเมื่อส่งผ่านไปอย่างสมบูรณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น


12. การโอนสิทธิหรือหน้าที่

 • ท่านจะต้องไม่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ ของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
 • เราอาจโอนหรือแปลงหนี้ข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิหน้าที่และเงื่อนไขใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลภายนอก และท่านให้ความยินยอมในการโอนสิทธิหรือแปลงหนี้เช่นนั้น


13. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ การขัดแย้งกันของข้อตกลง

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจถูกนำมาใช้กับการซื้อสินค้าหรือบริการ (เช่น สัญญากู้ยืมเงิน) และใช้กับส่วนใดหรือรูปแบบการใช้งานใดโดยเฉพาะของแพลตฟอร์ม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ โดยท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นเหล่านั้น หากเกิดการขัดกันระหว่างข้อตกลงนี้กับข้อกำหนดซึ่งแสดงบนหรือใช้บังคับกับส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยเฉพาะหรือการให้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม ให้ท่านยึดถือปฏิบัติตามการใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มหรือบริการเฉพาะนั้นตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นทีหลัง
 • เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวไปโดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อข้อตกลงฉบับล่าสุดถูกเผยแพร่ไว้ที่ atometh.com/terms-of-service
  ท่านตกลงว่าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนข้อตกลงนี้อย่างเป็นประจำ โดยให้ถือว่าการใช้บริการของอาโตมี่ต่อไปภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนหรือแก้ไข
  ข้อตกลงนี้เป็นการให้ความยินยอมของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้น ไม่ว่าท่านจะได้อ่านข้อตกลงฉบับล่าสุดนี้หรือไม่ก็ตาม


14. การชดใช้ค่าเสียหาย

 • ท่านตกลงจะปลดเปลื้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องอาโตมี่หรือบริษัทย่อย หุ้นส่วน บริษัทในเครือ ลูกจ้าง กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ของอาโตมี และ/หรือบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการแก่และ/หรือในนามของอาโตมี่ ( ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ ) ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย ความสูญหาย และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามความเหมาะสมซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในประการใดกับข้อตกลงนี้ การใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน บริการของอาโตมี่ และ/หรือแผนการชำระเงิน
 • อาโตมี่ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วม โต้แย้ง และควบคุมเรื่องใดๆ ที่ท่านมีหน้าที่ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยท่านตกลงว่าจะไม่ทำการประนีประนอมยอมความในเรื่องใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาโตมี่ก่อน และท่านจะต้องให้ความร่วมมืออันจำเป็นในการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ อย่างเต็มที่และเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการให้อาโตมี่เข้าถึงเอกสาร บันทึก หรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินข้อเรียกร้องนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ข้อ 2 จะยังคงมีผลอยู่ต่อไปแม้จะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้และการปิดบัญชีของท่าน


15. การจำกัดความรับผิด

 • เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามสำหรับค่าเสียหายโดยทางอ้อม ค่าเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง (ไม่ว่าจะในทางสัญญา ละเมิด หลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย และอื่นๆ) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้แพลตฟอร์ม บริการของอาโตมี่ แผนการชำระเงิน หรือความรับผิดของอาโตมี่หรือของท่านต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุอะไรก็ตาม
 • ท่านตกลงว่าความรับผิดรวมของฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ที่มีต่อท่านสำหรับข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ การใช้แพลตฟอร์ม บริการของอาโตมี่ แผนการชำระเงิน หรือความรับผิดของอาโตมี่ต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอะไรก็ตาม จะต้องไม่เกินจำนวนที่ต่ำกว่าของ (ก) จำนวนเงินของคำสั่งซื้ออันเป็นสาเหตุของค่าเสียหายนั้น หรือ (ข) เงินจำนวนสองพันบาท (2,000 บาท) ข้อจำกัดนี้จะยังคงใช้บังคับแม้ว่าการเยียวยาดังที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการเยียวยานั้น


16. การปฏิเสธการรับประกัน

 • บริการของอาโตมี่เป็นการให้บริการในลักษณะ ตามที่เป็นอยู่ โดยปราศจากคำรับรองและการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อความก่อนหน้านี้ อาโตมี่ขอปฏิเสธโดยเฉพาะซึ่งการรับประกันโดยปริยายใดๆ ต่อสภาพอันเหมาะสมต่อประโยชน์ในการใช้งาน ความสมประโยชน์ตามจุดประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ
 • อาโตมี่ไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการของอาโตมี่จะแม่นยำ น่าเชื่อถือ หรือถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการของท่าน ว่าบริการของอาโตมี่จะสามารถใช้งานได้ทุกเวลาและทุกสถานที่อย่างราบรื่น ปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องหรือปลอดภัย หรือข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องนั้นจะถูกแก้ไข หรือว่าบริการของอาโตมี่จะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น
 • อาโตมี่ไม่รับประกัน รับรอง หรือรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยผู้ค้า อาโตมี่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีความรับผิดต่อบริการของผู้ค้าซึ่งถูกซื้อหรือขายผ่านแพลตฟอร์ม


17. เบ็ดเตล็ด

 • ข้อตกลงนี้ (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) จะมีผลใช้บังคับจนกว่าท่านจะยกเลิกบัญชีของท่านและจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระต่อเราหรือผู้ค้าได้ถูกชำระจนครบถ้วน ข้อต่อไปนี้ของข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าท่านจะยกเลิกการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการของอาโตมี่ ได้แก่: ข้อ 14 (การชดใช้ค่าเสียหาย) ข้อ 15 (การจำกัดความรับผิด) ข้อ16 (การปฏิเสธการรับประกัน) ข้อ 17 (เบ็ดเตล็ด) ข้อ 18 (การระงับข้อพิพาท) ข้อ 19(กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ) และบทบัญญัติอื่นๆ ซึ่งโดยนัยของข้อกำหนดนั้นหรือโดยปริยายแล้วจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าท่านจะยกเลิกการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการของอาโตมี่
 • หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบทบัญญัตินั้น) ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวและจะยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาและยังคงใช้บังคับได้เหสมือนว่าบทบัญญัติที่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ (หรือส่วนใดของบทบัญญัตินั้น) ไม่เคยมีอยู่ในข้อตกลงนี้เลย
 • ข้อตกลงนี้ถือเป็นและประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับเราเกี่ยวกับเรื่องใดๆ อันระบุไว้ในข้อตกลงนี้และใช้บังคับแทนที่ข้อตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใดที่ทำขึ้นก่อนหน้าหรือที่ทำขึ้นพร้อมกันกับข้อตกลงนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ได้ทำคำรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงประเภทใดๆ เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งไว้ในข้อตกลงนี้
 • การที่เราไม่สามารถ หรือล่าช้า ในการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการปลดปล่อยหรือสละสิทธิดังกล่าว และการที่เราใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วนก็ไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิอื่นหรือการใช้สิทธิดังกล่าวต่อไป
 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บุคคลซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิบังคับใช้หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงใดภายใต้ข้อตกลงนี้
 • ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นหรือมีนัยว่าเป็นห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ตัวแทน ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากความไว้วางใจ หรือความสัมพันธ์อื่นระหว่างคู่สัญญานอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ทางสัญญาซึ่งระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้
 • คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามจะไม่มีความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้หรือถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงนี้สำหรับความล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ได้โดยมีสาเหตุจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น ยกเว้นหน้าที่ในการชำระเงิน ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบทันทีเมื่อเหตุการณ์นั้นทำให้ตนล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ และเมื่อเหตุการณ์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
 • โดยไม่เป็นการกระทบสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงว่าค่าเสียหายทั้งหลายอาจไม่ใช่การเยียวยาที่เพียงพอสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และคู่สัญญามีสิทธิขอให้มีคำสั่งห้ามเพื่อเยียวยา การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง และการชดใช้ด้วยสิ่งอื่นอย่างเป็นธรรม (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิในการเลิกสัญญา เว้นแต่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง) สำหรับการฝ่าฝืนหรือคาดว่าจะฝ่าฝืนข้อตกลงนี้


18. การระงับข้อพิพาท

 • ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้อง (เรียกรวมกันว่า ข้อพิพาท ) ซึ่งเกี่ยวกับหรือเกิดจากคุณภาพหรือการส่งมอบการให้บริการของผู้ค้า โปรดติดต่อผู้ค้าที่เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวกับหรือเกิดจากการใช้บริการของอาโตมี่ของท่าน คู่สัญญาจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นสิ่งแรก :
  1. แจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาทนั้น (“หนังสือแจ้งข้อพิพาท”) ตามข้อ 11 ด้านบน และ
  2. พยายามระงับข้อพิพาทนั้นอย่างเป็นมิตรภายในสามสิบ (30) วันปฏิทินเมื่อได้รับหนังสือแจ้งข้อพิพาทนั้น
  3.  หนังสือแจ้งข้อพิพาททั้งหมดจะต้องระบุ:
   1. ชื่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ทำหนังสือแจ้งข้อพิพาท
   2. ข้อมูลของบัญชีที่เกิดข้อพิพาท
   3. คำอธิบายโดยย่อของข้อพิพาท และ
   4. ข้อมูลการติดต่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ทำหนังสือแจ้งข้อพิพาท
 • หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจาตามข้อ 1 ได้ภายในสามสิบ (30) วันปฏิทิน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งข้อพิพาท ให้นำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลไทยเพื่อทำการยุติข้อพิพาทนั้น


19. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราให้ใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย


20. คำถาม

 • หากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องใดเกี่ยวกับบริการของอาโตมี่ โปรดติดต่อเราที่ [email protected] เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของท่าน หากท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่านไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วน เรายินดีที่จะรับฟังเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป