นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของอาโตมี่

 1. บทนำ
  1.          พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 (“... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นที่มีผลใช้บังคับมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา
  2.          บริษัท อาโตมี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาโตมี่ ฟิน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อาโตมี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“อาโตมี่หรือเราหรือของเราหรือพวกเรา”) ตระหนักถึงและดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้พ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นที่มีผลใช้บังคับ เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่นิยามในข้อ 2.3) ที่ท่านมอบแก่เรา และเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของเราในการจัดการ คุ้มครอง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
  3.          โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลโดยเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงวิธีที่เราจัดการ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เรา หรือเราได้รับมาจากบุคคลภายนอก หรือที่อยู่ในความครอบครองของเรา
  4.          การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรานั้น ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้อย่างครบถ้วนแล้ว และให้ความยินยอมต่อการรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้
  5.          เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดๆ (รวมถึง สมาชิกในครอบครัวและบุคคลอ้างอิง (referee) (ซึ่งอาจถูกเก็บ ใช้ เปิดเผย โอนและประมวลผลโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ การเป็นผู้ติดต่อของท่านในกรณีฉุกเฉิน)) ให้แก่เรา ให้ถือว่าท่านรับรอง รับประกัน และยอมรับว่าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่าน (1) ได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงรายละเอียดภายใต้นโยบายฉบับนี้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้อย่างครบถ้วนแล้ว และ (2) ได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากจำเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) และ (3) ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายดังที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อทำให้แน่ใจว่าเราสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา
 1.                  คำนิยามของข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล
  1.            ข้อมูล คือ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ ไม่ว่าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการกรอกข้อมูลบนเอกสาร
  2.            ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  3.            ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามอันเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่จะสามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และ
  4.            ประมวลผล หรือการประมวลผล คือกิจกรรมใด ก็ตามอันเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการได้รับ การบันทึก หรือการมีข้อมูลในครอบครอง หรือการดำเนินการใด ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งรวมถึง การจัดการ การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเรียกคืน การรวม การใช้ การเปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูล นอกจากนี้ การประมวลผลยังรวมถึงการโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกด้วย
 2.                  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม
  1.            เราเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านเมื่อท่านสมัครใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา หรือผ่านเรา และเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ ไอที พอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือ แบบฟอร์ม แบบสำรวจ และ/หรือ ช่องทางอื่น ของเราซึ่งรวมไปถึงการโต้ตอบ การสื่อสาร และบริการอื่น ที่ท่านมีกับเรา
  2.            ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมนั้น รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ก.                ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ ข้อมูลที่ปรากฎบนสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง วันเกิด สถานภาพการสมรส และเพศ

ข.                ข้อมูลการติดต่อของท่าน อาทิ ที่อยู่อาศัย หรือรหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรสาร

ค.                ข้อมูลการจ้างงานในอดีตและปัจจุบันของท่าน อาทิ ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขอบเขตหน้าที่ของงานและความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และหมายเลขโทรสาร และ อีเมลที่ใช้ในการทำงาน

ง.                 ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของท่าน รวมถึงชื่อผู้ถือบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัตรเครดิต/
เดบิต รหัสความปลอดภัย และวันที่หมดอายุ

จ.                 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่แมค (MAC address), ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลระบุตัวตนอย่างเฉพาะเจาะจง (uniquely identifying data)

ฉ.                ข้อมูลระบุพิกัด (geolocation data) อ้างอิงตามโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นของท่าน

ช.                ข้อมูลอื่น ซึ่งเราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ขึ้นอยู่กับการประกวด (contest) กิจกรรม แคมเปญ แบบฟอร์ม คุณสมบัติและบริการอื่นอย่างเจาะจงของอาโตมี่ที่ท่านใช้หรือร้องขอ

ซ.               ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการลูกค้าใด (customer service) ที่ท่านร้องขอ หรือข้อร้องเรียนใด ที่ท่านอาจมีเพื่อทำการแก้ไข

ฌ.              ข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลเครดิต การอ้างอิงเครดิต (credit reference) หน่วยงานเรียกเก็บหนี้ และการป้องกันการทุจริต และผู้รวบรวมข้อมูลอื่น

ญ.              ข้อมูลชีวภาพ อาทิ รูปถ่าย ข้อมูลภาพจำนองใบหน้า ฯลฯ

ฎ.                ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นซึ่งท่านส่งมอบให้แก่อาโตมี่

 1.          ข้อมูลอื่น ที่รวบรวมอาจรวมถึงหลักฐานซึ่งแสดงถึงรายได้ และรายละเอียดทางการเงิน ภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือ บันทึกเสียงที่รวบรวมโดยเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชัน ฯลฯ) หรือแพลตฟอร์มออฟไลน์ (offline platforms) (งานอีเว้นท์ การสำรวจ การโทรศัพท์ ฯลฯ)
 2.          เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไอที พอร์ทัล และ/หรือ แอปพลิเคชันมือถือของเรา ตัวอย่างเช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มของท่าน หมายเลขอ้างอิงเฉพาะที่เชื่อมโยงกับข้อมูลซึ่งท่านป้อนในระบบของเรา รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ คลิกสตรีมยูอาร์แอลฉบับเต็ม (full URL clickstream) เพื่อเข้าถึง ผ่านและออกจากเว็บไซต์ ไอที พอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือ (รวมถึงวันที่และเวลา) การระบุตัวตนผ่านคุกกี้และกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ ไอที พอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือของเรา รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม การค้นหาของท่าน และบริการที่ท่านใช้ หากเกี่ยวข้อง
 3.          เราอาจได้รับข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากแหล่งอื่นและบุคคลภายนอก เมื่อสามารถกระทำได้ด้วยความยินยอม หรือมีข้อยกเว้นการขอความยินยอมภายใต้พ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ รวมถึง

ก.                หากท่านใช้เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (social media platforms) ใด ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก (เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น) ในกรณีที่มีฟังก์ชันการทำงาน และท่านได้เลือกที่จะเชื่อมประวัติส่วนตัว (profile) ของท่านกับเว็บไซต์ ไอที พอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือของเราเข้ากับประวัติส่วนตัว (profile) ของท่านบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นดังกล่าว

ข.                พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ได้แก่ ร้านค้า แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ (e-commerce platform)

ค.                แพลตฟอร์ตภายนอกเพื่อทำความรู้จักตัวตนลูกค้า (Third party KYC platform) ได้แก่ พันธมิตรกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-wallet partner) เครือข่าย NDID

ง.                 เครดิตบูโร

จ.                 บริษัทโทรคมนาคม

ฉ.                เมื่อผู้ใช้งาน/ลูกค้าของเราให้รายละเอียดของท่านเพื่อเป็นเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

 1.                  วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1.            ประมวลผลเพื่อให้นำเสนอบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของอาโตมี่ (การส่งมอบบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญญาที่ท่านได้เข้าทำกับอาโตมี่)
   1.                       สำหรับบริษัท อาโตมี่ (ประเทศไทย) จำกัด เราจะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

ก.                เพื่อพิจารณา และ/หรือ ประมวลผลการสมัครเป็นลูกค้า/ผู้ใช้งานของเรา และ/หรือ เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีการใช้งานของท่านกับเรา

ข.                เพื่ออำนวยความสะดวก ดำเนินการ จัดการ และ/หรือ บริหารจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีอยู่กับเรา

ค.                สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการกู้ยืมเงินและการจ่ายเงินกู้) ที่เราอาจเสนอให้ท่านหรือที่ท่านอาจร้องขอ ได้รับ หรือซื้อจากเรา

ง.                 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการใด โดยเราและเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ที่จัดให้มีโดยเรา

จ.                 เพื่อจัดการ ดำเนินการ และ/หรือ บริหารจัดการการใช้บริการออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของเรา และ/หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัลหรือโทรคมนาคมอื่น

ฉ.                เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใด ที่เราอาจจัดหาให้ท่านหรือที่ท่านอาจร้องขอจากเรา

ช.                เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของท่าน การตอบคำถามใด หรือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะใด ที่ให้ไว้โดย (หรือที่ถูกอ้างว่าจะให้โดย) ท่านหรือในนามของท่าน ซึ่งรวมถึงการติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์/การสนทนาในรูปแบบเสียง การส่งข้อความ และ/หรือ โทรสาร อีเมล และ/หรือ ไปรษณีย์ อันเกี่ยวข้องกับคำสั่ง คำถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะของท่าน

ซ.               เพื่อจัดการ ดำเนินการ และ/หรือ บริหารจัดการแคมเปญการตลาด (marketing campaigns) ที่ทำขึ้นโดยเราหรือในนามของเรา ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวแล้ว

ฌ.              เพื่อติดต่อท่านหรือสื่อสารกับท่านผ่านรูปแบบการสื่อสารต่าง เช่น การโทรศัพท์/การสนทนาในรูปแบบเสียง การส่งข้อความ แบบฟอร์ม อีเมล และ/หรือ การส่งทางไปรษณีย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร ดำเนินการ และ/หรือ จัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีอยู่กับเรา ท่านรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวของเราอาจทำขึ้นโดยการส่งหนังสือโต้ตอบ  เอกสาร หรือหนังสือบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านในการจัดส่งหนังสือโต้ตอบ เอกสาร หรือหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงการเปิดเผยบนหน้าซองเอกสาร/ซองจดหมาย ในการนี้ เราอาจติดต่อไปยังรายละเอียดการติดต่อสำรองซึ่งท่านได้ให้ไว้ในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อท่านได้

ญ.              เพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือการคัดกรองอื่น (รวมถึงการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบประวัติ) ตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงของเราตามที่กฎหมายอาจกำหนด หรือที่เรากำหนดให้มีขึ้น

ฎ.                เพื่อป้องกันหรือสอบสวนการทุจริต กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลย หรือการประพฤติมิชอบ ไม่ว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ตาม การจัดการ และ/หรือ การตรวจสอบข้อร้องเรียน

ฏ.                เพื่ออำนวยความสะดวก และ/หรือ จัดการกับการชำระค่าผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เราหรือบริษัทย่อยของเรา และ/หรือ บุคคลภายนอกในนามของเรา รวมถึงการเรียกเก็บชำระหนี้ การยืนยันรายละเอียดบัตรเครดิตกับบุคคลภายนอก และยังรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ข้อมูลกับฐานข้อมูลของธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยทุจริต (ซึ่งดูแลโดยเราหรือบุคคลภายนอก)

ฐ.                 เพื่อจัดการ รับมือ และ/หรือ ดำเนินกระบวนการทางวินัย ความปลอดภัย และการรับรองคุณภาพ
ในประเด็น และ/หรือ การดำเนินการใด ที่เกี่ยวข้อง

ฑ.              เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานภายใน การปฏิบัติการและงานเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินการ หรือจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีอยู่กับเรา

ฒ.              เพื่อจัดทำสถิติและการค้นคว้าภายใน และ/หรือ การรายงาน และ/หรือ การเก็บบันทึกที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการทบทวนนโยบาย/กระบวนการของเรา

ณ.              เพื่อช่วยเราในการพัฒนาการบริการของเราให้แก่ท่าน และ/หรือ

ด.                เพื่อการจัดเก็บ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุอื่นใด) ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์

 1.                       สำหรับบริษัท อาโตมี่ ฟิน (ประเทศไทย) จำกัด เราจะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ระบุในข้อ 4.1.1
 2.                       สำหรับบริษัท อาโตมี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เราจะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ระบุในข้อ 4.1.1
 1.            การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัย
  1.    เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์และพัฒนากิจกรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบสำรวจ การสนทนากลุ่ม (focus group) และ/หรือ การทำโปรไฟล์ลิ่ง (profiling) พฤติกรรมผู้บริโภค (customer behaviour)) สำหรับการปรับปรุงการบริการและการอำนวยความสะดวกของเราเพื่อประโยชน์ของท่าน
  2.                       เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์ (เช่น เพื่อพัฒนาการจำลองความเสี่ยงและการทุจริต)
  3.                       เพื่อการวิจัยภายในและการสร้างสรรค์การจำลองทางสถิติ
  4.                       เพื่อการจำลองร่วมกัน (Joint Modelling) สำหรับยกระดับในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการเฉพาะบุคคลให้แก่ท่าน (personalizing your experience) การพัฒนาคุณสมบัติและบริการแบบใหม่ในเชิงนวัตกรรม และการค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 2.            การปฏิบัติตามและเพื่อปกป้องอาโตมี่จากการเรียกร้องทางกฎหมาย
  1.                       เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยกฎหมาย รัฐบาล หรือระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ของกฎหมายใด ที่ใช้บังคับกับเรา หรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายที่มีผลผูกพันกับเรา หรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และ/หรือ เพื่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใด ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ) ซึ่งเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมของเราต้องปฏิบัติตาม
  2.                       เพื่อปฏิบัติตาม หรือตามที่กำหนดโดยคำร้องขอหรือแนวทางของหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อเป็นการตอบกลับคำร้องขอข้อมูลจากโรงพยาบาล สถานทูต หน่วยงานราชการ กระทรวง องค์การบริหารอิสระ หรือหน่วยงานอื่น ที่คล้ายกัน
 3.            เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  1.                       สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะดำเนินการส่งข่าวสาร ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรม แคมเปญการตลาด โปรโมชั่นการขาย ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เรา และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเราให้บริการแก่ท่าน หรือบริการให้แก่ท่านในนามของเรา ในการนี้เราจะดำเนินการโดยการส่งข้อมูลดังกล่าวทางไปรษณีย์ และ/หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ส่งข้อความไปยังที่อยู่ อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับบริการนี้ได้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 4.10 ด้านล่างนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด การปฏิเสธดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาในการเข้าทำสัญญากับท่านและ/หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ให้แก่ท่าน
  2.                       เพื่อจัดการ ดำเนินการ และ/หรือ บริหารจัดการแคมเปญการตลาด (marketing campaigns) ที่ทำขึ้นโดยเราหรือในนามของเรา ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวแล้ว หากท่านปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์นี้ การปฏิเสธดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาในการเข้าทำสัญญากับท่านและ/หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ให้แก่ท่าน
 4.            ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจจำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าทำสัญญากับเรา โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การตัดสินใจ และ/หรือ การดำเนินการโดยอาโตมี่อาจถูกระงับหรือทำให้ล่าช้า และเราอาจไม่สามารถสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ ไม่ว่าตามสัญญา หรือตามการตกลงใด กับท่านได้
 5.            เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร
  1.                       เราอาจ/จะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงธนาคาร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน และ/หรือ ช่องทางการชำระเงินอื่น ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ โดยบุคคลภายนอกอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ได้ ในการนี้ท่านได้รับทราบ ตกลง และยินยอมว่าเราอาจ/ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศสิงคโปร์หรือประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ และในการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดบุคคลภายนอกที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ให้บุคคลภายนอกนั้นรวมไปถึง

ก.                องค์กรร่วม/องค์กรในเครือของเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข.                พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้แทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ (business facilitator) หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการที่ประมวลผลหรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ หรือบริการอื่น แก่เรา เช่น ผู้ให้บริการรับส่งจดหมาย บริษัทโทรคมนาคม บริษัทผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีและให้บริการรับฝากข้อมูล (data centres) ผู้ดำเนินกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (customer due diligence) รวมถึงการเรียกเก็บหนี้

ค.                บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ดำเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้

ง.                 เพื่อเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกรวามถึงศาล หน่วยงานรัฐ องค์กรของรัฐ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย คำสั่ง แนวทาง หรือการร้องขอโดยศาล หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรของรัฐของขอบเขตอำนาจของกฎหมายใด ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศไทย หรือ ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงกระทรวงการคลังของไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย และ

จ.                 หากท่านดำเนินการสมัครเพื่อใช้บริการใดๆ ที่ให้บริการโดยอาโตมี่ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเครดิตของท่านกับหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต (credit reporting bodies – CRBs) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หากนิติบุคคลของอาโตมี่ที่ท่านใช้บริการเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

 1.                       เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงร้านค้าบนแพลตฟอร์มของอาโตมี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงองค์กรร่วม/องค์กรในเครือของเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อสามารถกระทำได้ด้วยความยินยอมหรือมีข้อยกเว้นการขอความยินยอมภายใต้พ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ
 2.                       เราอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับสมาชิกภายในกลุ่มของเรา (ซึ่งหมายถึง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่แท้จริงของเรา (Ultimate Holding Company) และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ดังที่ระบุในนโยบายนี้
 1.            เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังนอกประเทศไทยหรือไม่
  1.                       ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนข้ามพรมแดนและนอกประเทศไทยโดยเรา ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถานที่ดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองเทียบเท่าพ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (เช่น การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา ความยินยอมของท่าน และ/หรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ของเรา) อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังสมาชิกรายใดรายหนึ่งของกลุ่มบริษัทของเราที่อยู่ในประเทศต่างๆ เราจะดำเนินการมาตรการอย่างเหมาะสมตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในระหว่างการส่งและ สถานที่รับข้อมูล
 2.            การตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติ (Automated decisions) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Use) และการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling)
  1.                       โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา เราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และการทำโปร์ไฟล์ลิ่ง (profiling) รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้า (know you client)” ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการถ่ายภาพเซลฟี่ที่เป็นปัจจุบัน (capture of live selfie) ของท่าน เพื่อดำเนินการตัดสินใจด้านความเสี่ยงทางเครดิต และเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การก่อการร้าย การทุจริต และอาชญกรรมทางการเงินอื่นๆ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านสามารถส่งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา อนึ่ง โปรดทราบว่าหากท่านประสงค์จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะนี้ เราอาจไม่สามารถที่จะดำเนินการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับท่านได้ โดยเราอาจจำต้องยกเลิกความสัมพันธ์ของท่านกับเราเพื่อดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน
 3.            ฐานอื่นสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  1.                       เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งเราอาจแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราวไป โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของอาโตมี่และบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้แจ้งต่อท่านในข้อ 4.1 ข้างต้น แต่ไม่รวมถึงการส่งข้อความตลาดแบบตรง เว้นแต่ท่านจะได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว)
 4.       ความยินยอมและการเพิกถอนความยินยอมในการที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท
  1.                  ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หรือภายใต้การควบคุมของเรา โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบและการถอนความยินยอมของท่านอาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมายบางอย่างซึ่งเกิดจากการถอนความยินยอมนั้น ซึ่งรวมถึงการที่เราจะไม่สามารถดำเนินการทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน หากพ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรากระทำได้
  2.                  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นนั้นเมื่อเราขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่พ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากความยินยอมนั้น
  3.                  เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ อาโตมี่อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ก.                ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับอาโตมี่

ข.                ในกรณีที่กระทำไปเพื่อการป้องกันหรือระงับเหตุอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ค.                ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

ง.                 ในกรณีที่กระทำไปเพื่อให้อาโตมี่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่อาโตมี่ได้รับมอบหมาย

จ.                 ในกรณีที่กระทำไปเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของอาโตมี่ หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ฉ.                ในกรณีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือ

ช.                ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ซึ่งกำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

 1.                  เราอาจ/จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาอื่นนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ และเพื่อใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ทั้งนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งที่มาอื่นและข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเข้าด้วยกัน โดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ และข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นดังที่ระบุในนโยบายนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราได้รับ)
 1.                  ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ท่านรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลถูกต้องและแท้จริง และรับรองว่าจะแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว อนึ่ง การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากการนำส่งข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ จะเป็นความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดของท่านแต่เพียงผู้เดียว

 1.                  การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  1.            ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย โดยใช้มาตรการเดียวกันกับการคุ้มครองข้อมูลซึ่งเราเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเอง ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เราทั้งหมดถูกเก็บรักษาบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และธุรกรรมการชำระเงินใด จะถูกเข้ารหัสเอาไว้โดยใช้เทคโนโลยีเอสเอสแอล (SSL) ซึ่งเราได้ให้รหัสไว้กับท่าน (หรือรหัสตามที่ท่านเลือก) เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าถึงบางส่วนของหน้าเว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ ของเราได้ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสไว้เป็นความลับ โดยเราขอห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันรหัสกับบุคคลอื่น
  2.            เราจะจัดให้มีมาตรการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรานั้นถูกทำลาย และ/หรือ ทำให้เป็นข้อมูลนิรนามทันทีหลังจากที่มีเหตุอันควรให้สันนิษฐานว่า () การเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลได้แล้ว และ () การเก็บข้อมูลไว้ไม่มีความจำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจอีกต่อไป
  3.            เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับเรา หรือนานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดั้งเดิมหรือโดยตรงดังที่ระบุในนโยบายนี้ หรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ หรือระยะเวลาเก็บข้อมูลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิในการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการคัดค้านการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบภายในของอาโตมี่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า
 2.                  ลิ้งค์ (Links) ซึ่งนำไปสู่หน้าเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ และช่องทางดิจิทัลและโทรคมนาคมอื่น ของเราอาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ซึ่งนำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบริษัทของบุคคลภายนอกอันมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลที่ต่างกัน ท่านควรใช้ความระมัดระวังและอ่านข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นนั้น โดยที่เราไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับหรือได้รับมาจากบุคคลภายนอกเหล่านั้นแต่อย่างใด

 1.                  การเพิกถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ท่านมีสิทธิที่จะขอไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อความทางการตลาด และ/หรือข้อความอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเราต่อไป และ/หรือไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านสามารถร้องขอให้เพิกถอนความยินยอมของท่านโดยการส่งอีเมล หรือหนังสือมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ [email protected] หรือ โดยใช้ช่องทางการเพิกถอนความยินยอมที่มีอยู่ในข้อความทางการตลาดนั้นเองหากสามารถกระทำได้

 1.                  การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  1.            ข้อกำหนดภายใต้ข้อ 9 นี้นั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติ เงื่อนไข และข้อยกเว้นภายในกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2.            ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง และได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือร้องขอให้มีการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ของท่านที่เรามีอยู่ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และดำเนินการร้องขอที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  หากท่านต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองของเรา (สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่อาจใช้บังคับแก่กรณี) หรือเพื่อแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และ/ หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้กับเราไว้ก่อนแล้ว กรุณาส่งอีเมล หรือหนังสือมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  3.            เรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านในการตรวจสอบตัวตนของท่านรวมถึงลักษณะคำขอของท่าน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ หรืออาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านสำหรับการดำเนินกระบวนการเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลใดๆ
  4.            สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว เราจะพยายามนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับการร้องขอ ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ภายใน 30 วันดังกล่าวได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดถึงระยะเวลาที่เราจะสามารถนำส่งข้อมูลที่ร้องขอให้แก่ท่านได้ โดยเป็นไปเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้กระทำได้
  5.            ในการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 วันดังกล่าวนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงระยะเวลาที่เราจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้ท่านได้โดยเร็วที่สุด โดยเราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วให้กับองค์กรอื่น ทุกองค์กรที่เราได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นภายใน 1 ปีก่อนการแก้ไขดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือเพื่อการประกอบธุรกิจขององค์กรดังกล่าว
 2.            กระบวนการร้องเรียน
  1.       ข้อกำหนดภายใต้ข้อ 10 นี้นั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติ เงื่อนไข และข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2.       ในกรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อขัดข้องใด เกี่ยวกับวิธีการของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวิธีการปฏิบัติตามพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรายินดีรับข้อร้องเรียน หรือข้อขัดข้องของท่านโดยการส่งอีเมล หรือหนังสือมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  3.       ในกรณีที่ท่านจะดำเนินการส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล หากท่านสามารถระบุหัวเรื่องอีเมลว่าเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนตามพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นการช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของเราเพื่อดำเนินการต่อไป เช่น ท่านสามารถระบุหัวเรื่องว่าข้อร้องเรียน ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  4.       เราจะพยายามสุดความสามารถที่จะจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อขัดข้องที่ท่านมีโดยเร็วและเป็นไปอย่างยุติธรรม
  5.       ในกรณีที่ท่านมีความเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้รับการประมวลผลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (รวมถึงพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ท่านมีสิทธิที่จะติดต่อหรือยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (รวมถึงพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 3.            ข้อกำหนดทั่วไป
  1.       ความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากความยินยอมอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกความยินยอมเหล่านั้น
  2.       เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยประการใด ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (ตามที่ใช้บังคับ) อนุญาตให้องค์กร อย่างเช่น เรา ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากความยินยอม ให้การอนุญาตโดยกฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
  3.       สิทธิของท่าน: โดยเป็นไปตามบทบัญญัติ เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามพ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ที่ใช้บังคับ ให้ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา

ก.                สิทธิในการลบ: สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลได้ในบางกรณี เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข.                สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: สิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือให้แก่ท่านเมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาโตมี่ส่งหรือโอนโดยตรงด้วยวิธีการอัตโนมัติให้กับผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น เว้นแต่การโอนดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในทางเทคนิค

ค.                สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล: สิทธิในการคัดค้านไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านต่อการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ง.                 สิทธิในการระงับการใช้: สิทธิในการร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1.            การแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการนำเสนอบริการของเรา เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการนั้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและการบริการใหม่เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านอ่านนโยบายฉบับนี้ในทุกครั้งที่ท่านใช้อาโตมี่ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งสุดท้ายที่ท่านใช้บริการของเรา

เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าจะโดยมีการแจ้งหรือปราศจากการแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายใด จะประกาศไว้และสามารถเข้าถึงได้ที่  https://www.atometh.com/privacy-policy

 1.            ข้อสงสัย

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาส่งหนังสือถึง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อีเมล: [email protected]

สำหรับบริษัท อาโตมี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อีเมล: [email protected]

สำหรับบริษัท อาโตมี่ ฟิน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อีเมล: [email protected]

สำหรับบริษัท อาโตมี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อีเมล: [email protected]