นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของอาโตมี่

1. บทนำ

1.1  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มุ่งประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา

1.2  บริษัท อาโตมี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในนามอาโตมี่ (อาโตมี่” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา” หรือ 
พวกเรา”) ตระหนักถึงและดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบแก่เรา และเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของเราในการจัดการ คุ้มครอง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม 

1.3.  โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (นโยบาย”) นี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงวิธีที่เรา จัดการ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เรา หรือเราได้รับมาจากบุคคลภายนอก หรือที่อยู่ในความครอบครองของเรา 

1.4  การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรานั้น ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้อย่างครบถ้วนแล้ว และให้ความยินยอมต่อการรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

1.5  เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ ให้แก่เรา ให้ถือว่าท่านรับรอง รับประกัน และยอมรับว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้อย่างครบถ้วนแล้ว และให้ความยินยอมแก่ท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนั้นให้แก่เราเพื่อการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ 

2.  คำนิยามของข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล 

2.1  ข้อมูล คือ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ ไม่ว่าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการกรอกข้อมูลบนเอกสาร 

2.2  ผู้ประมวลผลข้อมูล รวมถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล โดยในคำนิยามนี้ไม่รวมถึงพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูล แต่อาจรวมถึงผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลในนามของอาโตมี่ 

2.3  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใดก็ตามอันเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่จะสามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเรามีอยู่หรือซึ่งเราอาจเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือวันเกิด) หรืออาจเป็นความคิดเห็น (เช่น คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ยังอาจรวมถึงอีเมลอีกด้วย ซึ่งส่วนสำคัญคือการที่ข้อมูลมุ่งเน้นถึงการระบุตัวเจ้าของข้อมูล และส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลนั้นไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง

 

2.4  การประมวลผล คือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการได้รับ การบันทึก หรือการมีข้อมูลในครอบครอง หรือการดำเนินการใด ๆ ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งรวมถึง การจัดการ การปรับเปลี่ยน การแปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเรียกคืน การรวม การใช้ การเปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูล นอกจากนี้ การประมวลผลยังรวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกด้วย

3.  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

3.1  เรารวบรวมข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ แบบฟอร์ม แบบสำรวจ และ/หรือ ช่องทางอื่น ๆ ของเราซึ่งรวมไปถึงการโต้ตอบ การสื่อสาร และบริการอื่น ๆ ที่ท่านมีกับเรา

3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมนั้นรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ก.  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด สถานภาพการสมรส เพศ

ข.  ข้อมูลการติดต่อของท่าน อาทิ ที่อยู่อาศัย หรือรหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรสาร

ค.  ข้อมูลการจ้างงานในอดีตและปัจจุบันของท่าน อาทิ ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร แผนกที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ของงานและความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และหมายเลขโทรสาร อีเมลที่ใช้ในการทำงาน

ง.  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของท่าน รวมถึงชื่อผู้ถือบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต รหัสความปลอดภัย และวันที่หมดอายุ

3.3  ข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมอาจรวมถึงหลักฐานซึ่งแสดงถึงรายได้ และรายละเอียดทางการเงิน ภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือ บันทึกเสียงที่รวบรวมโดยเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชัน ฯลฯ) หรือแพลตฟอร์มออฟไลน์ (offline platforms) (งานอีเว้นท์ การสำรวจ การโทรศัพท์ ฯลฯ)

3.4  เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้ เว็บไซต์/ไอที 
พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือของเรา ตัวอย่างเช่น เลขที่อยู่ไอพี ( IP address ) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ประเภทและเวอร์ชันของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มของท่าน หมายเลขอ้างอิงเฉพาะที่เชื่อมโยงกับข้อมูลซึ่งท่านป้อนในระบบของเรา รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ คลิกสตรีมยูอาร์แอลฉบับเต็ม (full URL clickstream) เพื่อเข้าถึง ผ่านและออกจากเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ (รวมถึงวันที่และเวลา) การระบุตัวตนผ่านคุกกี้และกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือของเรา รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม การค้นหาของท่าน และบริการที่ท่านซื้อ หากเกี่ยวข้อง

3.5  เราอาจได้รับข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากบุคคลภายนอกหากท่านใช้เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (social media platforms) ใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก (เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น) ในกรณีที่มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อเชื่อมประวัติของท่าน เราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวเมื่อท่านได้เลือกที่จะเชื่อมประวัติส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ เข้ากับประวัติส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว

 4.  คุกกี้ (Cookies) 

4.1  เราใช้คุกกี้เพื่อที่จะสามารถระบุตัวตนท่านจากผู้ใช้งานรายอื่นบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือของเรา

4.2  คุกกี้คือไฟล์เล็ก ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขซึ่งเราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ (browser) ของท่าน หรือในฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน 

4.3  ท่านสามารถบล็อก (block) หรือปิดการใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (browser) ของท่านได้

4.4  เราใช้คุกกี้สำหรับการเข้าสู่ระบบ (log-in cookies) ในการจดจำการเข้าสู่ระบบของท่านเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานอย่างไร้ที่ติ

4.5  เราใช้เซสชันคุกกี้ (session cookies) เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของท่านจากเว็บไซต์หน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง และจัดเก็บข้อมูลซึ่งท่านได้เลือกไว้ เพื่อที่จะไม่ต้องสอบถามเรื่องเดิม ๆ กับท่านเป็นจำนวนหลายครั้ง

4.6  เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือของเราอย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ดังที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราไม่มีอำนาจควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอก

4.7  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและวิธีการทำงานของคุกกี้โปรดดู www.allaboutcookies.org 

5.  วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1  เราจะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ก.  เพื่อพิจารณา และ/หรือ ประมวลผลการสมัครเป็นลูกค้า/ผู้ใช้งานของเรา และ/หรือ เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีการใช้งานของท่านกับเรา

ข.  เพื่ออำนวยความสะดวก ดำเนินการ จัดการ และ/หรือ บริหารจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีอยู่กับเรา

ค.  สำหรับการจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ที่เราอาจเสนอให้ท่านหรือที่ท่านอาจร้องขอ ได้รับ หรือซื้อจากเรา

ง.  เพื่อจัดการ ดำเนินการ และ/หรือ บริหารจัดการการใช้บริการออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของเรา และ/หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัลหรือโทรคมนาคมอื่น ๆ

จ.  เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ที่เราอาจจัดหาให้ท่านหรือที่ท่านอาจร้องขอจากเรา

ฉ.  เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของท่าน การตอบคำถามใด ๆ หรือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ให้ไว้โดย (หรือที่ถูกอ้างว่าจะให้โดย) ท่านหรือในนามของท่าน ซึ่งรวมถึงการติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ / การสนทนาในรูปแบบเสียง การส่งข้อความ และ/หรือ โทรสาร อีเมล และ/หรือ ไปรษณีย์ อันเกี่ยวข้องกับคำสั่ง คำถาม และ/หรือ คำติชมของท่าน

ช.  เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์และพัฒนากิจกรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบสำรวจ การสนทนากลุ่ม (focus group) และ/หรือ การทำโปรไฟล์ลิ่ง (profiling)) สำหรับการปรับปรุงการบริการและการอำนวยความสะดวกของเราเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อปรับปรุงโปรแกรมและกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ซ.  เพื่อจัดการ ดำเนินการ และ/หรือ บริหารจัดการแคมเปญการตลาด (marketing campaigns) ที่ทำขึ้นโดยเราหรือในนามของเรา ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวแล้ว

ฌ.  เพื่อติดต่อท่านหรือสื่อสารกับท่านผ่านรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การโทรศัพท์/การสนทนาในรูปแบบเสียง/การส่งข้อความ และ/หรือ การส่งโทรสาร แบบฟอร์ม อีเมล และ/หรือ ไปรษณีย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร ดำเนินการ และ/หรือ จัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีอยู่กับเรา ท่านรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวของเราอาจทำขึ้นโดยการส่งหนังสือโต้ตอบ  เอกสาร หรือหนังสือบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านในการจัดส่งหนังสือโต้ตอบ  เอกสาร หรือหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงการเปิดเผยบนหน้าซองเอกสาร/ซองจดหมาย

ญ.  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือการคัดกรองอื่น ๆ (รวมถึงการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบประวัติ) ตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงของเราตามที่กฎหมายอาจกำหนด หรือที่เรากำหนดให้มีขึ้น

ฎ.  เพื่อป้องกันหรือสอบสวนการทุจริต กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลย หรือการประพฤติมิชอบ ไม่ว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ตาม การจัดการ และ/หรือ การตรวจสอบข้อร้องเรียน การทวงหนี้

ฏ.  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยกฎหมาย รัฐบาล หรือระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ของกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับกับเรา หรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายที่มีผลผูกพันกับเรา หรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และ/หรือ เพื่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ) ซึ่งเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมของเราต้องปฏิบัติตาม

ฐ. เพื่อปฏิบัติตาม หรือตามที่กำหนดโดยคำร้องขอหรือแนวทางของหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อเป็นการตอบกลับคำร้องขอข้อมูลจากโรงพยาบาล สถานทูต หน่วยงานราชการ กระทรวง องค์การบริหารอิสระ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

ฑ.  สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะดำเนินการส่งข่าวสาร ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรม แคมเปญการตลาด ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เรา และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเราให้บริการแก่ท่าน หรือบริการให้แก่ท่านในนามของเรา ในการนี้เราจะดำเนินการโดยการส่งข้อมูลดงกล่าวทางไปรษณีย์ และ/หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ส่งข้อความไปยังที่อยู่ อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับบริการนี้ได้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ด้านล่างนี้

ฒ.  เพื่ออำนวยความสะดวก และ/หรือ จัดการกับการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่เราหรือบริษัทย่อยของเรา และ/หรือ บุคคลภายนอกในนามของเราได้เตรียมการไว้ รวมถึงการยืนยันรายละเอียดบัตรเครดิตกับบุคคลภายนอก และยังรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ข้อมูลกับฐานข้อมูลของธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยทุจริต (ซึ่งดูแลโดยเราหรือบุคคลภายนอก)

ณ.  เพื่อจัดการ รับมือ และ/หรือ ดำเนินกระบวนการทางวินัย ความปลอดภัย และการรับรองคุณภาพในประเด็น และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด.  เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานภายใน การปฏิบัติการและงานเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินการ หรือจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีอยู่กับเรา

ต.  เพื่อจัดทำสถิติและการค้นคว้าภายใน และ/หรือ การรายงาน และ/หรือ การเก็บบันทึกที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการทบทวนนโยบาย/กระบวนการของเรา

ถ.  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย คำสั่ง แนวทาง หรือคำขอจากศาล เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐของประเทศใด ๆ  ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์

ท.  เพื่อให้ความช่วยเหลือเราในการพัฒนาการบริการของเราให้แก่ท่าน และ/หรือ

ธ.  เพื่อการจัดเก็บ จัดการ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุอื่นใด) ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์

(ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่าวัตถุประสงค์”)

5.2  ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจจำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าทำสัญญากับเรา โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การตัดสินใจ และ/หรือ การดำเนินการโดยอาโตมี่อาจถูกระงับหรือทำให้ล่าช้า และเราอาจไม่สามารถสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ ไม่ว่าตามสัญญา หรือตามการตกลงใด ๆ กับท่านได้

5.3  เราอาจ/มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงธนาคาร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน และ/หรือ ช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ได้ ในการนี้ท่านได้รับทราบ ตกลง และยินยอมว่าเราอาจ/ได้รับอนุญาตให้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศสิงคโปร์หรือประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ และในการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดบุคคลภายนอกที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ให้บุคคลภายนอกนั้นรวมไปถึง

ก.  องค์กรร่วม/องค์กรในเครือของเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข.  พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้แทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการที่ประมวลผลหรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ หรือบริการอื่น ๆ แก่เรา เช่น ผู้ให้บริการรับส่งจดหมาย บริษัทโทรคมนาคม บริษัทผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี และผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล และ

ค. บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ได้ 

ในการนี้ ให้ถือว่าท่านได้รับทราบแล้วว่ามาตรฐานของมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกเหล่านั้นตั้งอยู่ อาจเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

5.4  เราอาจส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับสมาชิกภายในกลุ่มของเรา (ซึ่งหมายถึง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่แท้จริงของเรา (Ultimate Holding Company) และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอเพย์เลเทอร์ ไฟแนนเชียล พีทีอี แอลทีดี (APaylater Financials Pte Ltd) 

5.5  ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หรือภายใต้การควบคุมของเรา โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมายบางอย่างซึ่งเกิดจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น 
ซึ่งรวมถึงการที่เราจะไม่สามารถดำเนินการทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านหากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรากระทำได้

5.6 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นนั้นเมื่อเราขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากความยินยอมนั้น

5.7 เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำกระทำได้ อาโตมี่อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ก. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับอาโตมี่

ข. ในกรณีที่กระทำไปเพื่อการป้องกันหรือระงับเหตุอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ค. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

ง. ในกรณีที่กระทำไปเพื่อให้อาโตมี่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่อาโตมี่ได้รับมอบหมาย

จ. ในกรณีที่กระทำไปเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของอาโตมี่ หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ซึ่งกำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

5.8 เราอาจ/จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาอื่นนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ และเพื่อใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งที่มาอื่นและข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเข้าด้วยกัน โดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ และข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น (ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราได้รับ)

6. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย โดยใช้มาตรการเดียวกันกับการคุ้มครองข้อมูลซึ่งเราเป็นเจ้าขอข้อมูลนั้นเอง ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เราทั้งหมดถูกเก็บรักษาบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และธุรกรรมการชำระเงินใด ๆ จะถูกเข้ารหัสเอาไว้โดยใช้เทคโนโลยีเอสเอสแอล (SSL) ซึ่งเราได้ให้รหัสไว้กับท่าน (หรือรหัสตามที่ท่านเลือก) เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าถึงบางส่วนของหน้าเว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ ของเราได้ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสไว้เป็นความลับ โดยเราขอห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันรหัสกับบุคคลอื่น

6.2 เราจะจัดให้มีมาตรการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรานั้นถูกทำลาย และ/หรือ ทำให้เป็นข้อมูลนิรนามทันทีหลังจากที่มีเหตุอันควรให้สันนิษฐานว่า (ก) การเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลได้แล้ว และ (ข) การเก็บข้อมูลไว้ไม่มีความจำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจอีกต่อไป

7. ลิ้งค์ (Links) ซึ่งนำไปสู่หน้าเว็บไซต์อื่น

7.1 เว็บไซต์ เว็บไซต์/ไอที พอร์ทัล/แอปพลิเคชันมือถือ และช่องทางดิจิทัลและโทรคมนาคมอื่น ๆ ของเราอาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ซึ่งนำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบริษัทของบุคคลภายนอกอันมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลที่ต่างกัน ท่านควรใช้ความระมัดระวังและอ่านข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นนั้น โดยที่เราไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับหรือได้รับมาจากบุคคลภายนอกเหล่านั้นแต่อย่างใด

8. การเพิกถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด

8.1 ท่านมีสิทธิที่จะขอไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อความทางการตลาดจากเราต่อไป ท่านสามารถร้องขอให้เพิกถอนความยินยอมของท่านโดยการส่งอีเมล หรือหนังสือมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือ โดยใช้ช่องทางการเพิกถอนความยินยอมที่มีอยู่ในข้อความทางการตลาดนั้นเองหากสามารถกระทำได้

9. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

9.1 ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่เรามีอยู่ให้ถูกต้อง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองของเรา (สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่อาจใช้บังคับแก่กรณี) หรือเพื่อแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน/ หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้กับเราไว้ก่อนแล้ว กรุณาส่งอีเมล หรือหนังสือมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

9.2 เรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านในการตรวจสอบตัวตนของท่านรวมถึงลักษณะคำขอของท่าน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ หรืออาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านสำหรับการดำเนินกระบวนการเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลใด ๆ 

9.3 สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว เราจะพยายามนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านภายใน 30 วัน ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดถึงระยะเวลาที่เราจะสามารถนำส่งข้อมูลที่ร้องขอให้แก่ท่านได้ โดยเป็นไปเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้กระทำได้

9.4 ในการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงระยะเวลาที่เราจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้ท่านได้โดยเร็วที่สุด โดยเราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วให้กับองค์กรอื่น ๆ ทุกองค์กรที่เราได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นภายใน ปีก่อนการแก้ไขดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือเพื่อการประกอบธุรกิจขององค์กรดังกล่าว

10. กระบวนการร้องเรียน

10.1 ในกรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวิธีการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรายินดีรับข้อร้องเรียน หรือข้อขัดข้องของท่านโดยการส่งอีเมล หรือหนังสือมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

10.2 ในกรณีที่ท่านจะดำเนินการส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล หากท่านสามารถระบุหัวเรื่องอีเมลว่าเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นการช่วยให้เราอีเมลสามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของเราเพื่อดำเนินการต่อไป เช่น ท่านสามารถระบุหัวเรื่องว่า “ข้อร้องเรียน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.3 เราจะพยายามสุดความสามารถที่จะจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อขัดข้องที่ท่านมีโดยเร็วและเป็นไปอย่างยุติธรรม

10.4 ในกรณีที่ท่านมีความเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้รับการประมวลผลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิที่จะติดต่อหรือยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานท้องถิ่นผู้ดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 ความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากความยินยอมอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกความยินยอมเหล่านั้น

11.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยประการใด ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้องค์กร อย่างเช่น เรา ทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากความยินยอม ให้การอนุญาตโดยกฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

11.3 โดยเป็นไปตามบทบัญญัติ เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ ให้ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา

ก. สิทธิในการลบสิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามิได้มีความจำเป็นในการมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อีกต่อไป หรือการร้องขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม

ข. สิทธิโอนย้ายข้อมูลสิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือให้แก่ท่านเมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นส่งหรือโอนให้แก่อาโตมี่ เว้นแต่การโอนดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในทางเทคนิค

ค. สิทธิคัดค้านการประมวลผลสิทธิในการคัดค้านไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ง. สิทธิระงับการใช้: สิทธิในการร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

12. ข้อสงสัย

12.1 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาส่งหนังสือถึง

บริษัท อาโตมี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 2981

ถนนพระรามที่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อีเมล: [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์

เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าจะโดยมีการแจ้งหรือปราศจากการแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายใด ๆ ที่ทำขึ้นจะประกาศไว้และสามารถเข้าถึงได้ที่ www.atometh.com/privacypolicy. ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายฉบับนี้และข้อมูลในนโยบายฉบับนี้อย่างครบถ้วนแล้วก่อนการให้ความตกลงตามนโยบายฉบับนี้

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และโอน (ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผล ใช้ รวบรวม และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะมีผลต่อการกระทำภายหลังการเพิกถอนความยินยอม โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของนโยบายนี้
________________________________________

ชื่อ:

วันที่: